Heritage Oaks Bank Fun Run 2013

Photos from the fifteenth annual Fun Run in Paso Robles

These are the photos from Sunday's Heritage Oaks Bank Fun Run 5K run/walk.

5K Run 150
145

5K Run 151
146

5K Run 152
147

5K Run 153
148

5K Run 154
149

5K Run 155
150

5K Run 156
151

5K Run 157
152

5K Run 158
153

5K Run 159
154

5K Run 160
155

5K Run 161
156

5K Run 162
157

5K Run 163
158

5K Run 164
159

5K Run 165
160

Brian P. Lawler