Heritage Oaks Bank Fun Run 2013

Photos from the fifteenth annual Fun Run in Paso Robles

These are the photos from Sunday's Heritage Oaks Bank Fun Run 5K run/walk.

5K Run 069
65

5K Run 070
66

5K Run 071
67

5K Run 072
68

5K Run 073
69

5K Run 074
70

5K Run 075
71

5K Run 076
72

5K Run 077
73

5K Run 078
74

5K Run 079
75

5K Run 080
76

5K Run 081
77

5K Run 082
78

5K Run 084
79

5K Run 085
80

Brian P. Lawler