Heritage Oaks Bank 2016 Fun Run 5K Race

The 2016 Heritage Oak Bank Fun Run

This was the 18th annual Heritage Oaks Bank Fun Run held in Paso Robles, California on Sunday, September 25, 2016.

5K Race 001
1

5K Race 002
2

5K Race 003
3

5K Race 004
4

5K Race 005
5

5K Race 006
6

5K Race 007
7

5K Race 008
8

5K Race 009
9

5K Race 010
10

5K Race 011
11

5K Race 012
12

5K Race 013
13

5K Race 014
14

5K Race 015
15

5K Race 016
16

Brian P. Lawler