Madeleine Kabat photos

Photos from the 2013 Festival Mozaic, San Luis Obispo

These photos were taken during the 2013 Festival Mozaic in San Luis Obispo, California.

Madeleine Kabat 18
33

Madeleine Kabat 19
34

Madeleine Kabat 20
35

Madeleine Kabat 21
36

Madeleine Kabat 22
37

Madeleine Kabat 23
38

Beethoven and Tchaikovsky_0144
39

Beethoven and Tchaikovsky_0145
40

Madeleine Kabat, cello 01
41

Madeleine Kabat, cello 02
42

Madeleine Kabat, cello 03
43

Brian P. Lawler