Michelle Djokic photos

Photos from the 2013 Festival Mozaic, San Luis Obispo

These photos were taken during the 2013 Festival Mozaic in San Luis Obispo, California.

Michelle Djokic talks 32
145

Michelle Djokic, cello 01
146

Michelle Djokic, cello 02
147

Michelle Djokic, cello 03
148

Michelle Djokic, cello 04
149

Michelle Djokic, cello 05
150

Michelle Djokic, cello 06
151

Michelle Djokic, cello 08
152

Michelle Djokic, cello 09
153

Michelle Djokic, cello 10
154

Michelle Djokic, cello 11
155

Michelle Djokic, cello 12
156

Michelle Djokic, cello 13
157

Michelle Djokic, cello 14
158

Michelle Djokic, cello 15
159

Michelle Djokic, cello 16
160

Brian P. Lawler