Michelle Djokic photos

Photos from the 2013 Festival Mozaic, San Luis Obispo

These photos were taken during the 2013 Festival Mozaic in San Luis Obispo, California.

Michelle Djokic, cello 17
161

Michelle Djokic, cello 18
162

Michelle Djokic, cello 19
163

Michelle Djokic, cello 20
164

Michelle Djokic, cello 21
165

Mozaic 7-17-13_0107
166

Mozaic 7-17-13_0108
167

Mozaic 7-17-13_0109
168

Mozaic 7-17-13_0110
169

Mozaic 7-17-13_0114
170

Mozaic 7-17-13_0115
171

Mozaic 7-17-13_0116
172

Mozaic 7-17-13_0117
173

Mozaic 7-17-13_0118
174

Mozaic 7-17-13_0122
175

Mozaic 7-17-13_0123
176

Brian P. Lawler