Michelle Djokic photos

Photos from the 2013 Festival Mozaic, San Luis Obispo

These photos were taken during the 2013 Festival Mozaic in San Luis Obispo, California.

Mozaic 7-17-13_0124
177

Mozaic 7-17-13_0125
178

Mozaic 7-17-13_0126
179

Mozaic 7-17-13_0128
180

Mozaic 7-17-13_0129
181

Brian P. Lawler