Michelle Djokic photos

Photos from the 2013 Festival Mozaic, San Luis Obispo

These photos were taken during the 2013 Festival Mozaic in San Luis Obispo, California.

Michelle Djokic 54
81

Michelle Djokic 55
82

Michelle Djokic on cello 01
83

Michelle Djokic on cello 02
84

Michelle Djokic on cello 03
85

Michelle Djokic on cello 04
86

Michelle Djokic on cello 05
87

Michelle Djokic on cello 06
88

Michelle Djokic on cello 07
89

Michelle Djokic on cello 08
90

Michelle Djokic on cello 09
91

Michelle Djokic on cello 10
92

Michelle Djokic on cello 11
93

Michelle Djokic on cello 12
94

Michelle Djokic on cello 13
95

Michelle Djokic on cello 14
96

Brian P. Lawler