Michelle Djokic photos

Photos from the 2013 Festival Mozaic, San Luis Obispo

These photos were taken during the 2013 Festival Mozaic in San Luis Obispo, California.

Michelle Djokic plays solo 23
113

Michelle Djokic plays solo 25
114

Michelle Djokic plays solo 26
115

Michelle Djokic plays solo 27
116

Michelle Djokic plays solo 28
117

Michelle Djokic plays solo 29
118

Michelle Djokic plays solo 30
119

Michelle Djokic plays solo 31
120

Michelle Djokic plays solo 32
121

Michelle Djokic talks 01
122

Michelle Djokic talks 02
123

Michelle Djokic talks 03
124

Michelle Djokic talks 04
125

Michelle Djokic talks 05
126

Michelle Djokic talks 08
127

Michelle Djokic talks 09
128

Brian P. Lawler